00. Začíname používať vzdelávací portálPre všetky odboryMEV
01. Hodnotenie dopadov na zdraviePre všetky odboryPEV
02. Úradná kontrola potravínOHVBPKV, OHDMPEV
03. Stravovanie detí a mládežeOHVBPKV, OHDMPEV
04. Kvalita pitnej vody/Problematika pitnej vody a vody na kúpaniePre všetky odboryPEV
05. Úlohy, ciele a kompetencie verejného zdravotníctva (VZ): Európska únia a VZPre všetky odboryPEV
06. Aktuálne témy v oblasti Hygieny výživyOHVBPKVPEV
07. Aktuálne témy v oblasti Hygieny detí a mládežeOHDMPEV
08. Preventívne pracovné lekárstvo - ochrana zdravia pri práciOPPLPEV
09. Aktuálna problematika hygieny životného prostredia a zdraviaOOFŽP, OHŽPPEV
10. Najnovšie postupy v oblasti epidemiológieOLM, OEPEV
11. Postupy v oblasti podpory zdraviaPre všetky odboryPEV
12. Dôchodkové poistenie v zmysle Zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení zmien a doplnkovPre všetky odboryPEV
13. Vývojové trendy v zdravotnom stave obyvateľstvaPre všetky odboryPEV
14. Manažment vo verejnom zdravotníctvePre všetky odboryPEV
15. Legislatíva na úseku verejného zdravotníctvaPre všetky odboryPEV
16. Radiačná ochrana - ionizujúce žiareniaOOZPŽPEV
17. Radiačná ochrana - nové postupyOOZPŽPEV
18. Správne konaniePre všetky odboryPEV
19. Právo na prístup k informáciám, ochrana osobných údajovPre všetky odboryPEV
20. Surveillance infekčných ochoreníOLM, OEPEV
21. Prvá pomoc v krízových situáciáchPre všetky odboryPEV
22. Biocenóza prírodných kúpalískOOFŽP, OHŽPPEV
23. Biologický monitoring pri profesionálnej expozícii rôznymi chemickými faktormiOPPL, OOFŽPPEV
24. Meranie fyzikálnych faktorov pri preventívnej ochrane zdraviaOPPL, OOFŽPPEV
25. Laboratorne aspekty surveillance infekcnych ochoreni vykonávanej NRC odborov lekarskej mikrobiologie v SR.OLM, OEPEV
26. Odborné prezentácie ÚVZ SR a RÚVZ SRPre všetky odboryPEV
27. Prezentácie - osobné úradyPre všetky odboryPEV
28. Plány školení UVZ SR a RÚVZ v SRPre všetky odboryPEV
29. Legislatívne zmeny vo verejnom zdravotníctvePre všetky odboryPEV
99. GarantPre všetky odboryMEV