Názov kurzu:
05. Úlohy, ciele a kompetencie verejného zdravotníctva (VZ): Európska únia a VZ

 

 
Odborný garant: Doc. MUDr. Ivan Rovný, PhD., MPH
Určené pre odbor: Pre všetky odbory
Komora: SKMTP, SKIZP, SLK, SKSaPA
Ste členom komory . Modul môžete absolvovať, avšak za tento modul vám kredity nebudú uznané
Počet hodín vzdelávania: 8
Počet kreditov: 8
Výučbový cieľ:
Cieľom tohto vzdelávacieho modulu je:
- pripraviť prehľad o základných pojmoch verejného zdravotníctva, vrátane jednotlivých vedných odborov environmentálneho zdravia (hygieny životného prostredia a zdravia, hygieny výživy, hygieny detí a mládeže, ochrany zdravia pred žiarením, preventívneho pracovného lekárstva a toxikológie), epidemiológie infekčných a neinfekčných ochorení, podpory zdravia, ochrany zdravia, prevencie, bioštatistiky, …,
- zaznamenať stručný historický vývoj verejného zdravotníctva v SR v určitých etapách jeho rozvoja,
- popísať vývoj právneho systému na úseku verejného zdravotníctva v SR a EÚ,
- pripraviť stručný historický prehľad základných právnych noriem verejného zdravotníctva v určitých etapách jeho vývoja,
- analyzovať a porovnať priority verejného zdravotníctva vo vybraných krajinách EÚ, sveta a tieto porovnať s prioritami verejného zdravotníctva SR,

Obsah:
Názov témy
Počet hodín vzdelávania
Verejné zdravotníctvo - základné pojmy
1
Stručný historický vývoj
1
Právny systém na úseku VZ
1
Priority VZ vo vybraných krajinách EÚ
2
Vývoj politiky na úseku VZ
3
Spolu
8

Typ vzdelávania: PEV - Projektové e-Learningové vzdelávanie
Spôsob ukončenia: Test
Stav kurzu: Dostupný
 
Dátum od: 04.12.2010
Počet prihlásených: 92