Názov kurzu:
06. Aktuálne témy v oblasti Hygieny výživy

 

 
Odborný garant: MUDr. I. Trusková, PhD.
Určené pre odbor: OHVBPKV
Komora: SKMTP, SKIZP, SLK, SKSaPA
Ste členom komory . Modul môžete absolvovať, avšak za tento modul vám kredity nebudú uznané
Počet hodín vzdelávania: 4
Počet kreditov: 4
Výučbový cieľ:
Vo vybratých „Aktuálnych témach v hygiene výživy“ sa poukazuje na jednu z najčastejšie diskutovaných a používaných odborných tém v praxi: „hodnotenie rizika“ a „hygienickú problematiku zariadení spoločného stravovania“. Obe témy sú vysoko aktuálne z pohľadu uplatňovania princípov zdravotnej bezpečnosti v rámci potravinového práva EU. Nadväzujú na hlavný princíp nového prístupu EÚ k ochrane spotrebiteľa a zdravia podľa Bielej knihy bezpečnosti potravín - schopnosť zabezpečiť bezpečnosť potravín, ako aj efektívnu kontrolu na všetkých stupňoch potravinového reťazca.

Zmenami v poľnohospodárskej a potravinárskej malovýrobe na priemyselnú veľkovýrobu sa zaviedli nové spôsoby technológie s čím sa nastoľuje aj problematika bezpečnosti potravín z pohľadu tzv. cudzorodých látok v potravinách. Ide o látky, bežne nevyskytujúce sa v potravine, pričom nejde len o chemické látky, ale i o látky, vznikajúce počas výroby potravín, látky vznikajúce pôsobením aditív a zložiek potravín, kontaminantov. Avšak pri každej takejto látke, ktorá je „cudzia“ v danej potravine, existuje potencionálne riziko a potravina sa z hľadiska zdravotného môže stať nebezpečnou. V uvedenom kontexte je nevyhnutnou mierou hodnotenia bezpečnosti potravín systém hodnotenia rizík, ktorý je legislatívne zakotvený v právnych predpisoch EU.

Zariadenia spoločného stravovania umožňujú hromadné stravovanie veľkého množstva ľudí, často vulnerabilných populačných skupín (napr. v školských zariadeniach, v zariadeniach sociálnych služieb, v zdravotníckych zariadeniach), s dennou prípravou veľkého množstva pokrmov. Je nevyhnutné klásť dôraz na zabezpečenie nutričného hľadiska a minimalizovanie epidemiologického a hygienického rizika s cieľom zabezpečenia vysokej úroveň ochrany zdravia konzumentov.

Cieľom modulu je priniesť komplexný odborný pohľad na obidve vybraté témy, prispieť k zvýšeniu odborných vedomostí v oblasti princípov hodnotenia rizika a výkonu štátneho zdravotného dozoru a úradnej kontroly v zariadeniach spoločného stravovania.

Odborné témy sú určené, jednak pre inšpektorov pracovísk hygieny výživy, resp. hygieny detí a mládeže regionálnych úradov verejného zdravotníctva, vykonávajúcich štátny zdravotný dozor a úradnú kontrolu potravín v zariadeniach spoločného stravovania všetkých typov a foriem. Téma hodnotenia rizika má široké uplatnenie vo všeobecných princípoch nie len v oblasti prídavných látok, ale tiež v oblasti kontaminantov a je určená ako pre odborných pracovníkov pripravujúcich sa na výkon dozoru, tak aj pracovníkov erudovaných v tejto problematike.

Obsah:
Názov témy
Počet hodín vzdelávania
Hodnotenie rizika – spotreba potravín a hodnotenie príjmu prídavných látok
2
Hygienické požiadavky na zariadenia spoločného stravovania
2
Spolu
4

Typ vzdelávania: PEV - Projektové e-Learningové vzdelávanie
Spôsob ukončenia: Test
Stav kurzu: Dostupný
 
Dátum od: 04.12.2010
Počet prihlásených: 75