Názov kurzu:
07. Aktuálne témy v oblasti Hygieny detí a mládeže

 

 
Odborný garant: MUDr. Jana Nováková, PhD.
Určené pre odbor: OHDM
Komora: SKMTP, SKIZP, SLK, SKSaPA
Ste členom komory . Modul môžete absolvovať, avšak za tento modul vám kredity nebudú uznané
Počet hodín vzdelávania: 8
Počet kreditov: 8
Výučbový cieľ:
Modul Aktuálne témy v oblasti hygieny detí a mládeže je zameraný na najzákladnejšiu problematiku odboru hygieny detí a mládeže, ktorej riešenie má rozhodujúci význam v ochrane podpore a rozvoji zdravia detí a mládeže v súčasných podmienkach verejného zdravotníctva. Okrem popisu aktuálnych činností odboru, obsahuje aj základné fakty o telesnom raste a vývine detí a mládeže, znalosť ktorých je nutná na správne odhadovanie pôsobenia faktorov životného prostredia na zdravie jednotlivých vekových skupín detí a mládeže. Zahŕňa tiež vybrané sociálne ukazovatele, ktoré významnou mierou ovplyvňujú zdravie mladej generácie.

Tento modul je určený mladým absolventom vysokoškolského štúdia pracujúcim v odbore hygieny detí a mládeže. Predstavuje účinný študijný materiál poskytujúci dobré podklady v rámci postgraduálnej prípravy na získanie špecializácie v odbore hygieny detí a mládeže.
Obsah:
Názov témy
Počet hodín vzdelávania
Hygiena detí a mládeže - od školskej hygieny po programy Európskej únie
1
Zdravotná politika v hygiene detí a mládeže
1
Činnosť odboru hygieny detí a mládeže, ochrana zdravia detí a mládeže
0,5
Spôsob života detí a mládeže
0,5
Telesný rast a vývin detí a mládeže, charakteristika vekových období detí a mládeže, výskyt obezity u detí a mládeže v SR
1
Poruchy rastu detí a mládeže
1
Syndróm týraného dieťaťa, zneužívaného a zanedbávaného dieťaťa, úrazovosť detí a mládeže
1
Právne aspekty a rozsah výkonu štátneho zdravotného dozoru v hygiene detí a mládeže
1
Vybrané momenty výkonu štátneho zdravotného dozoru v hygiene detí a mládeže
1
Spolu
8

Typ vzdelávania: PEV - Projektové e-Learningové vzdelávanie
Spôsob ukončenia: Test
Stav kurzu: Dostupný
 
Dátum od: 04.12.2010
Počet prihlásených: 80