Názov kurzu:
08. Preventívne pracovné lekárstvo - ochrana zdravia pri práci

 

 
Odborný garant: MUDr. Ľudmila Ondrejková, MPH
Určené pre odbor: OPPL
Komora: SKMTP, SKIZP, SLK, SKSaPA
Ste členom komory . Modul môžete absolvovať, avšak za tento modul vám kredity nebudú uznané
Počet hodín vzdelávania: 8
Počet kreditov: 8
Výučbový cieľ:
Predmetom preventívneho pracovného lekárstva ako vedného odboru je sledovanie vplyvu práce a pracovných podmienok na zdravie zamestnancov. Konkrétne zabezpečenie ochrany zdravia zamestnancov pri práci je jednou zo základných povinností zamestnávateľa, ktorá vyplýva z príslušných legislatívnych úprav. Práca za optimálnych podmienok napomáha duševnému a telesnému rozvoju zamestnancov, môže však byť pre zamestnanca aj záťažou. Pri práci sa čoraz častejšie používajú nové technologické postupy, zvyšuje sa vystavenie zamestnancov fyzikálnym, chemickým a biologickým faktorom pri práci, ale aj psychickej pracovnej záťaži. Všeobecne sa zvyšuje vplyv pracovnej záťaže na zdravie a pracovnú pohodu zamestnancov. Postupne vznikajú stále vyššie nároky na prevenciu chorôb z povolania, ochorení súvisiacich s prácou a pracovných úrazov. Z uvedených dôvodov zamestnávateľ musí zabezpečovať účinné opatrenia na odstránenie, resp. aspoň obmedzenie negatívnych vplyvov faktorov práce a pracovného prostredia na zdravie zamestnancov a tým zabrániť poškodeniu ich zdravia v súvislosti s prácou. Významnú úlohu v oblasti prevencie profesionálnych poškodení zdravia má spolupráca zamestnávateľa s pracovnou zdravotnou službou.

V rámci vzdelávacieho modulu súvisiaceho s ochranou zdravia pri práci sme sa zamerali na skúsenosti a poznatky o činnosti pracovnej zdravotnej služby u zamestnávateľa, ktoré majú byť východiskom pre diskusiu o jej význame pre zamestnávateľa ako aj o jej postavení v oblasti prevencie profesionálnych ochorení.

Problematiku hluku v pracovnom prostredí sme zvolili vzhľadom na dominantné postavenie tohto faktoru pracovného prostredia medzi ostatnými zdraviu škodlivými faktormi najmä v súvislosti s počtom exponovaných zamestnancov. Osobitne hluk v hudobnom a zábavnom priemysle má svoje špecifiká, ktorými sa odlišuje od iných pracovísk s výskytom nadmerného hluku.

Spomenutý čoraz väčší vplyv nadmernej psychickej pracovnej záťaže pri výkone širokého okruhu pracovných činností bol dôvodom na zaradenie metodického postupu hodnotenia tohto faktoru z hľadiska zdravotného rizika do vzdelávacieho modulu.

Vzdelávací modul „Preventívne pracovné lekárstvo – ochrana zdravia pri práci“ je určený na študijné a pracovné účely pracovníkom odborov a oddelení preventívneho pracovného lekárstva RÚVZ v SR.

Časť vzdelávacieho modulu „Pracovná zdravotná služba“ je určená aj pracovníkom iných odborov a oddelení RÚVZ v SR, ktorí vykonávajú štátny zdravotný dozor, najmä pracovníkom odborov a oddelení hygieny životného prostredia, hygieny výživy, bezpečnosti potravín a kozmetických výrobkov, hygieny detí a mládeže, ochrany zdravia pred žiarením a epidemiológie.


Obsah:
Názov témy
Počet hodín vzdelávania
Pracovná zdravotná služba
2
Hluk v hudobno-zábavnom priemysle
2
Psychická pracovná záťaž
4
Spolu
8

Typ vzdelávania: PEV - Projektové e-Learningové vzdelávanie
Spôsob ukončenia: Test
Stav kurzu: Dostupný
 
Dátum od: 04.12.2010
Počet prihlásených: 102