Názov kurzu:
09. Aktuálna problematika hygieny životného prostredia a zdravia

 

 
Odborný garant: Ing. Katarína Halzlová, MPH
Určené pre odbor: OOFŽP, OHŽP
Komora: SKMTP, SKIZP, SLK, SKSaPA
Ste členom komory . Modul môžete absolvovať, avšak za tento modul vám kredity nebudú uznané
Počet hodín vzdelávania: 16
Počet kreditov: 8
Výučbový cieľ:
Je nesporné, že dobré zdravie je nevyhnutným predpokladom pre plnohodnotný život jednotlivca i pre rozvoj spoločnosti ako celku. Rozumná spoločnosť kladie otázku zdravia na prvé miesto v hierarchii svojich priorít, pretože vie, že od toho závisí budúcnosť krajiny. Nástrojov, pomocou ktorých sa dá realizovať politika pre zdravie je viacero: prostredníctvom legislatívnych nástrojov, zakomponovaním ochrany zdravia do rezortných politík, starostlivosťou o zdravé životné prostredie, hodnotením dopadov rôznych národných alebo regionálnych politík na verejné zdravie, zvyšovaním povedomia o zdravotných rizikách komunikovaním s verejnosťou a mnohými ďalšími inými.

Odhaľovanie, identifikovanie a monitorovanie dopadov na zdravie populácie zo životného prostredia je o to potrebnejšie, čím je pokrok a rozvoj spoločnosti na vyššej úrovni. Paradoxne spoločnosti s vysokou mierou ekonomického pokroku, priemyslu, dopravy, poľnohospodárstva a iných odvetví hospodárstva využívajú nové technológie, ktoré môžu ovplyvniť zdravie populácie doteraz dostatočne neprebádaným spôsobom. Využívanie prírodných zdrojov ale aj využívanie alternatívnych zdrojov, napríklad na výrobu energie, má preukázateľne významný vplyv na zmenu klímy na Zemi, stále častejšie s fatálnymi dôsledkami. Poškodzovanie atmosféry v dôsledku znečistenia ovzdušia sa tiež prejavuje na ľudskom zdraví. Nerozvážnym používaním umelých zdrojov ultrafialového žiarenia sa riziko poškodenia zdravia ešte viac zosilňuje. Osobitne významný faktor životného prostredia je kvalita vnútorného prostredia, v ktorom ľudia prežijú dve tretiny svojho života.

Zdravie je veľmi komplexná otázka, jeho ochrana a podpora, utváranie a udržiavanie vyžaduje dobré znalosti o vzťahoch medzi životným prostredím a zdravím. Tento materiál má prehĺbiť vedomostnú úroveň odborníkov v odbore hygieny životného prostredia a zdravia vo vybraných okruhoch tém, ktoré sa javia v súčasnosti ako veľmi aktuálne a významné a ktorým je preto potrebné venovať sústredenú pozornosť.

Obsah:
Názov témy
Počet hodín vzdelávania
Faktory vnutorneho ovzdusia budov a ich vplyv na zdravie obyvateľov
2
Soláriá a zdravie
2
Doprava, hluk a zdravie
2
Klimatické zmeny a zdravie
2
Povodne a zásady ochrany zdravia pri povodniach
4
Problematika zariadení starostlivosti o ľudské telo
4
Spolu
16

Typ vzdelávania: PEV - Projektové e-Learningové vzdelávanie
Spôsob ukončenia: Test
Stav kurzu: Dostupný
 
Dátum od: 04.12.2010
Počet prihlásených: 215