Názov kurzu:
10. Najnovšie postupy v oblasti epidemiológie

 

 
Odborný garant: RNDr. MUDr. Ján Mikas
Určené pre odbor: OLM, OE
Komora: SKMTP, SKIZP, SLK, SKSaPA
Ste členom komory . Modul môžete absolvovať, avšak za tento modul vám kredity nebudú uznané
Počet hodín vzdelávania: 8
Počet kreditov: 8
Výučbový cieľ:
Modul č. 10 „Najnovšie postupy v oblasti epidemiológie“ bol vytvorený v rámci projektu „Tvorba a realizácia systému vzdelávania pracovníkov RÚVZ v SR“, Operačného programu „Vzdelávanie“, spolufinancovaného z Európskeho sociálneho fondu.
Modul č. 10 pozostáva zo štyroch tém:
- Pandémie chrípky, manažment prípadov, zavedenie monitorovania SARI
- TESSY
- Nové druhy očkovania, súčasnosť a perspektívy
- Legislatíva v epidemiológii

Keďže v súčasnosti sa relatívne často menia právne predpisy, objavujú sa nové požiadavky na hlásenie prenosných ochorení do Európskeho surveillance systému, objavujú sa nové druhy očkovania, nedávno skončila pandémia chrípky bol vytvorený samostatný Modul č. 10, v ktorom boli k vybraným témam pripravené prezentácie, textové materiály a testové otázky.

Cieľom vzdelávacieho modulu je, umožniť cieľovej skupine získať informácie o aktuálnych problémoch vo vybraných oblastiach epidemiológie, ktoré by mohli využiť vo svojej práci.

Cieľovou skupinou sú najmä pracovníci odborov a oddelení epidemiológie regionálnych úradov verejného zdravotníctva v SR. Do cieľovej skupiny však patria aj pracovníci ďalších odborov a oddelení regionálnych úradov verejného zdravotníctva v SR, ktorí majú o epidemiológiu záujem a radi by z vybraných tém získali aktuálne informácie.

Obsah:
Názov témy
Počet hodín vzdelávania
Pandémie chrípky, manažment prípadov, zavedenie monitorovania SARI
2
TESSY
2
Nové druhy očkovania, súčasnosť a perspektívy
2
Legislatíva v epidemiológii
2
Spolu
8

Typ vzdelávania: PEV - Projektové e-Learningové vzdelávanie
Spôsob ukončenia: Test
Stav kurzu: Dostupný
 
Dátum od: 04.12.2010
Počet prihlásených: 93