Názov kurzu:
12. Dôchodkové poistenie v zmysle Zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení zmien a doplnkov

 

 
Odborný garant: JUDr. Pecháčová
Určené pre odbor: Pre všetky odbory
Komora: SKMTP, SKIZP, SKSaPA
Ste členom komory . Modul môžete absolvovať, avšak za tento modul vám kredity nebudú uznané
Počet hodín vzdelávania: 8
Počet kreditov: 8
Výučbový cieľ:
Systémy dôchodkového zabezpečenia predstavujú základnú súčasť sociálneho modelu štátu. V posledných rokoch vyvolal spoločenský, politický a ekonomický vývoj vo svete potrebu reforiem dôchodkových systémov, preto sme v rámci vzdelávania pracovníkov regionálnych úradov verejného zdravotníctva rozhodli zaradiť aj túto tému, ktorej snahou je objasniť:
- predmet a pôsobnosť zákona 461/2003 Z.z.,
- vymedzenie základných pojmov tohto zákona,
- osobný rozsah sociálneho poistenia / nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie, úrazové poistenie, garančné poistenie, poistenie v nezamestnanosti/,
- vznik a zánik sociálneho poistenia,
- dôchodkové dávky / druhy dôchodkov,
- podmienky nároku na dávky,
- konanie vo veciach dôchodkového poistenia.

Vzdelávací modul je určený všetkým pracovníkom na rôznych stupňoch riadenia jednotlivých regionálnych úradov verejného zdravotníctva v Slovenskej republike, ale najmä tým, ktorí majú záujem dozvedieť sa o problematike dôchodkového poistenia čo najviac.Obsah:
Názov témy
Počet hodín vzdelávania
Úvod do zákona
1
Osobný rozsah sociálneho poistenia
0,5
Vznik, zánik a prerušenie poistenia
0,5
Dôchodkové dávky – vymedzenie pojmov
1
Druhy dôchodkových dávok a určenie sumy
3
Spoločné ustanovenia o dôchodkových dávkach
1
Poistné
1
Spolu
8

Typ vzdelávania: PEV - Projektové e-Learningové vzdelávanie
Spôsob ukončenia: Test
Stav kurzu: Dostupný
 
Dátum od: 04.12.2010
Počet prihlásených: 41