Názov kurzu:
13. Vývojové trendy v zdravotnom stave obyvateľstva

 

 
Odborný garant: prof. MUDr. Ivan Rovný, PhD., MPH
Určené pre odbor: Pre všetky odbory
Komora: SKMTP, SKIZP, SLK, SKSaPA
Ste členom komory . Modul môžete absolvovať, avšak za tento modul vám kredity nebudú uznané
Počet hodín vzdelávania: 24
Počet kreditov: 24
Výučbový cieľ:
Cieľom tohto vzdelávacieho modulu je poukázať na vybrané ukazovatele zdravotného stavu obyvateľov SR, ich porovnanie s ukazovateľmi zdravotného stavu obyvateľov vybraných krajín EÚ. Prehĺbiť orientáciu účastníkov resp. absolventov zo základnými pojmami a kauzálnymi súvislosťami medzi faktormi a zdravotným stavom obyvateľstva. Oboznámiť účastníkov kurzu z vývojovými trendmi a predpokladanými budúcimi úlohami verejného zdravotníctva pri prevencii chorôb.
- Zdravotný stav obyvateľstva a jeho rizikové faktory
- Vývoj zdravotného stavu obyvateľstva za roky 2003-2005
- Demografický vývoj v SR na začiatku 21.storočia
- Potratovosť
- Stredná dĺžka života (SDŽ)
- Úmrtnosť
- Úmrtnosť a chorobnosť na prioritné skupiny ochorení obyvateľov SR
- Výskyt vybraných infekčných ochorení v Slovenskej republike
- Prístup k prevencii chorôb prostredníctvom komunít
- Budúcnosť verejného zdravotníctva

Obsah:
Názov témy
Počet hodín vzdelávania
Zdravotný stav obyvateľstva a jeho rizikové faktory
4
Vývoj zdravotného stavu obyvateľstva za roky 2003-2005
1,5
Demografický vývoj v SR na začiatku 21.storočia
2
Potratovosť
0,5
Stredná dĺžka života (SDŽ)
1
Úmrtnosť
5
Úmrtnosť a chorobnosť na prioritné skupiny ochorení obyvateľov SR
4
Výskyt vybraných infekčných ochorení v Slovenskej republike
2
Prístup k prevencii chorôb prostredníctvom komunít
2
Budúcnosť verejného zdravotníctva
2
Spolu
24

Typ vzdelávania: PEV - Projektové e-Learningové vzdelávanie
Spôsob ukončenia: Test
Stav kurzu: Dostupný
 
Dátum od: 04.12.2010
Počet prihlásených: 57