Názov kurzu:
14. Manažment vo verejnom zdravotníctve

 

 
Odborný garant: MUDr. Jana Hamade, PhD.
Určené pre odbor: Pre všetky odbory
Komora: SKMTP, SKIZP, SLK, SKSaPA
Ste členom komory . Modul môžete absolvovať, avšak za tento modul vám kredity nebudú uznané
Počet hodín vzdelávania: 16
Počet kreditov: 16
Výučbový cieľ:
V súčasnosti má manažment nepopierateľný význam nielen pre výrobné podniky, ale aj pre štátne inštitúcie. Jeho základnou úlohou je udržať a zlepšiť všetky procesy súvisiace s riadením konkrétnej organizácie, inštitúcie, alebo podniku.

Manažment nemožno v súčasnosti spájať len s podnikateľskou činnosťou, nakoľko takto zúžené chápanie manažmentu nie je správne. Spoločnosť pozostáva z množstva rôznych inštitúcií a organizácií, v ktorých je rovnako potrebná racionalita konania a správania, a preto ich treba moderne riadiť. Manažment v štátnych inštitúciách vo svojej podstate obsahuje rovnaké prvky ako podnikateľské subjekty, avšak prispôsobené riadeniu v štátnych organizáciách.

Pri plnení cieľov, ktoré si jednotlivé inštitúcie a organizácie vytyčujú, je nevyhnutné využívať poznatky moderného manažmentu. Činnosť úradov verejného zdravotníctva je významne previazaná s úlohami štátu. Zabezpečením efektívneho fungovania, ktoré je založené na osvojení si praktík manažmentu, dokážu vo veľkej miere prispieť k dosiahnutiu cieľov štátnej politiky zdravia, v ktorej má verejné zdravotníctvo svoju nezastupiteľnú úlohu.

Vzdelávací modul je určený predovšetkým riadiacim pracovníkom na rôznych stupňoch riadenia jednotlivých regionálnych úradov verejného zdravotníctva v Slovenskej republike, ale má svoj význam aj pre všetkých pracovníkov, ktorí majú záujem dozvedieť sa o efektívnom fungovaní svojej organizácie čo najviac.
Obsah:
Názov témy
Počet hodín vzdelávania
Manažment a jeho význam
2
Manažér
3
Funkcie manažmentu
4
Vybrané špecifiká - organizovanie a OŠ
1
Vybrané špecifiká - finančný manažment
2
Vybrané špecifiká - oblasť kontroly
2
Vybrané špecifiká - manažment kvality
2
Spolu
16

Typ vzdelávania: PEV - Projektové e-Learningové vzdelávanie
Spôsob ukončenia: Test
Stav kurzu: Dostupný
 
Dátum od: 04.12.2010
Počet prihlásených: 61