Názov kurzu:
15. Legislatíva na úseku verejného zdravotníctva

 

 
Odborný garant: JUDr. Roman Soska
Určené pre odbor: Pre všetky odbory
Komora: SKMTP, SKIZP, SLK, SKSaPA
Ste členom komory . Modul môžete absolvovať, avšak za tento modul vám kredity nebudú uznané
Počet hodín vzdelávania: 8
Počet kreditov: 8
Výučbový cieľ:
Právo reguluje ľudské konanie tým, že ustanovuje všeobecne záväzné pravidlá správania a vytvára právny rámec na ich realizáciu a prípadne donútenie, čo vyjadruje zásada, že „každý môže konať, čo nie je zákonom zakázané, a nikoho nemožno nútiť, aby konal niečo, čo zákon neukladá” (čl. 2 ods. 3 Ústavy SR).

Právo reguluje aj konanie štátu a jeho orgánov tým, že im priznáva práva a povinnosti a vopred ustanovuje pravidlá ako možno právo meniť, čo vyjadruje zásada, že „štátne orgány môžu konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon (čl. 2 ods. 2 Ústavy SR). Legislatíva predstavuje právny nástroj na dosiahnutie cieľov verejného zdravotníctva.

Cieľom tohto modulu je prispieť k zvýšeniu kvalifikácie odborných pracovníkov zaoberajúcich sa problematikou verejného zdravotníctva. Poskytuje informácie o reforme verejného zdravotníctva v Slovenskej republike, o vplyve Európskej únie na túto reformu a o stave súčasnej legislatívy na úseku verejného zdravotníctva.

K tomuto modulu sú dostupné samostatné prílohy v elektronickej forme vo formáte PDF:
- Zákony na úseku verejného zdravotníctva
- Vyhlášky na úseku verejného zdravotníctva

Obsah:
Názov témy
Počet hodín vzdelávania
Základné právne pojmy
0,5
Ústava SR
0,5
Európske právo
0,5
Reforma verejného zdravotníctva
0,5
Súčasná legislatíva na úseku verejného zdravotníctva
0,5
Zákon č. 355/2007 Z.z
3,5
Potravinové právo v SR
0,5
Zákon č. 152/1995 Z.z.
1,5
Spolu
8

Typ vzdelávania: PEV - Projektové e-Learningové vzdelávanie
Spôsob ukončenia: Test
Stav kurzu: Dostupný
 
Dátum od: 04.12.2010
Počet prihlásených: 83