Názov kurzu:
16. Radiačná ochrana - ionizujúce žiarenia

 

 
Odborný garant: RNDr. Jurina
Určené pre odbor: OOZPŽ
Komora: SKMTP, SKIZP, SLK, SKSaPA
Ste členom komory . Modul môžete absolvovať, avšak za tento modul vám kredity nebudú uznané
Počet hodín vzdelávania: 8
Počet kreditov: 8
Výučbový cieľ:
Cieľom tohto modulu je poskytnúť najnovšie poznatky a informácie o nových postupoch v radiačnej ochrane v oblasti ionizujúceho žiarenia.
Modul obsahuje rozpracované nasledujúce témy:
- filozofia radiačnej ochrany
- aktuálny právny a regulačný rámec v radiačnej ochrane
- výkon štátneho zdravotného dozoru v radiačnej ochrane - cieľ, obsah, metódy
- Účel a metódy monitorovania v radiačnej ochrane
- Prírodné ionizujúce žiarenie a systém radiačnej ochrany
- Zdravotná starostlivosť o pracovníkov, rizikové práce

Cieľovou skupinou tohto modulu sú nielen pracovníci odborov ochrany zdravia pred žiarením, ale aj ďalší pracovníci Úradu verejného zdravotníctva a regionálnych úradov verejného zdravotníctva.

Obsah:
Názov témy
Počet hodín vzdelávania
Filozofia radiačnej ochrany
2
Aktuálny právny a regulačný rámec v radiačnej ochrane
2
Výkon štátneho zdravotného dozoru v radiačnej ochrane - cieľ, obsah, metódy
1
Účel a metódy monitorovania v radiačnej ochrane
1
Prírodné ionizujúce žiarenie a systém radiačnej ochrany
1
Zdravotná starostlivosť o pracovníkov, rizikové práce
1
Spolu
8

Typ vzdelávania: PEV - Projektové e-Learningové vzdelávanie
Spôsob ukončenia: Test
Stav kurzu: Dostupný
 
Dátum od: 04.12.2010
Počet prihlásených: 38