Názov kurzu:
17. Radiačná ochrana - nové postupy

 

 
Odborný garant: Mgr. Viktory
Určené pre odbor: OOZPŽ
Komora: SKMTP, SKIZP, SLK, SKSaPA
Ste členom komory . Modul môžete absolvovať, avšak za tento modul vám kredity nebudú uznané
Počet hodín vzdelávania: 8
Počet kreditov: 8
Výučbový cieľ:
Modul Radiačná ochrana - nové postupy tematicky priamo nadväzuje na modul Radiačná ochrana - ionizujúce žiarenia. Cieľovou skupinou pre tento modul sú pracovníci útvarov radiačnej ochrany na úradoch verejného zdravotníctva.

Úrady verejného zdravotníctva majú v oblasti radiačnej ochrany rôznorodé úlohy. Ťažiskom je síce povoľovanie činností vedúcich k ožiareniu a štátny zdravotný dozor na pracoviskách so zdrojmi ionizujúceho žiarenia, ale významnú časť úloh predstavuje monitorovanie radiačnej situácie, hodnotenie a usmerňovanie ožiarenia obyvateľstva vo všetkých situáciách, vrátane prípadov ohrozenia zdravia verejnosti v prípade mimoriadnych radiačných udalostí, poskytovanie informácií verejnosti, vypracovávanie správ a poradenstvo. Veľké záväzky vyplývajú aj z medzinárodných zmlúv, ktorými je SR viazaná a z členstva v medzištátnych organizáciách. Naplniť tieto úlohy môže len dobre materiálne vybavený útvar radiačnej ochrany s odborne zdatným personálom. Základným predpokladom splnenia úloh pre úrady verejného zdravotníctva je vytvorenie podmienok, aby zamestnanci svoju odbornosť mohli zvyšovať aj uplatňovať.

Modul môže k tomuto cieľu prispieť len pomerne skromne a obmedzene, úmerne povolenému rozsahu materiálov a ich kvalite. Môže byť však významným podnetom pre hľadanie a získavanie ďalších vedomostí pre každého, kto sa s materiálmi zoznámi a hľadá odpovede na otázky. Časť materiálov v tomto module prezentuje základné informácie o nových poznatkoch v oblasti radiačnej ochrany. Druhá skupina materiálov poskytuje pracovníkom doplňujúce informácie, ktoré môžu využiť v rôznych situáciách bežnej praxe.
Modul obsahuje šesť tém, každá z tém by však mohla naplniť samostatný modul.
Prvá téma predstavuje pohľad na vymedzenie oblasti, v ktorej sa systém radiačnej ochrany uplatňuje a upozorňuje na niektoré pojmové a vecné problémy v právnych predpisoch ohľadne tejto problematiky.

Ťažisko je v probléme uvoľňovania rádioaktívnych materiálov spod administratívnej kontroly.
V druhej téme sú prezentované najnovšie poznatky o škodlivých účinkoch ionizujúceho žiarenia na zdravie človeka. Pozornosť je venovaná otázke účinkov nízkych dávok ožiarenia na zdravie, nádorovým ochoreniam, výsledkom epidemiologických štúdií, otázke dedičného poškodenia zdravia a nerakovinovým ochoreniam vyvolaným ionizujúcim žiarením.

Tretia téma poskytuje prehľad o expozícii obyvateľov prírodným ionizujúcim žiarením, o expozícii pracovníkov a expozícii pri lekárskom ožiarení. Súčasne sú prezentované špecifiká radiačnej ochrany pre jednotlivé typy expozície.

Aktuálnymi problémami bezpečného nakladania s rádioaktívnym odpadom a jeho bezpečnou likvidáciou sa zaoberá piata téma. Pozornosť sa venuje technickým problémom, deleniu odpadov, špecifikám niektorých druhov odpadov, úložisku odpadov a najmä otázkam ochrany zdravia pri nakladaní s rádioaktívnym odpadom.

Problematike monitorovania životného prostredia, úlohám pri monitorovaní vyplývajúcim zo zmluvy EURATOM sa venuje pozornosť v piatej téme modulu.

Posledná téma modulu je venovaná úlohám útvarov radiačnej ochrany, ktoré súvisia so zabezpečením radiačnej ochrany pri mimoriadnych radiačných udalostiach. Pri mimoriadnej udalosti budú útvary radiačnej ochrany zabezpečovať monitorovanie radiačnej situácie, spolupracovať pri odozve, navrhovať opatrenia a poskytovať odborné rady a informácie. Pracovníci útvarov radiačnej ochrany budú potrebovať vedomosti o postupe pri mimoriadnych udalostiach nielen pri haváriách, ale aj pri havarijných cvičeniach. Riziko použitia rádioaktívnych žiaričov alebo štiepnych materiálov na teroristické účely a možné havárie pri transportoch vysokoaktívnych materiálov a rádioaktívnych odpadov rozšírili oblasť možného vzniku radiačnej havárie prakticky na celé územie SR.

Obsah:
Názov témy
Počet hodín vzdelávania
Vylúčenie z kontroly, vyňatie z kontroly, uvoľnenie spod administratívnej kontroly - exclusion, exemption, clearance
1
Nové poznatky o škodlivých účinkoch ionizujúceho žiarenia
1
Špecifiká radiačnej ochrany pri rôznych typoch expozície
2
Problematika rádioaktívnych odpadov
1
Ochrana životného prostredia - Monitorovanie rádioaktivity v životnom prostredí
1
Radiačná ochrana pri mimoriadnych udalostiach
2
Spolu
8

Typ vzdelávania: PEV - Projektové e-Learningové vzdelávanie
Spôsob ukončenia: Test
Stav kurzu: Dostupný
 
Dátum od: 04.12.2010
Počet prihlásených: 45