Názov kurzu:
18. Správne konanie

 

 
Odborný garant: JUDr. Roman Soska
Určené pre odbor: Pre všetky odbory
Komora: SKMTP, SKIZP, SLK, SKSaPA
Ste členom komory . Modul môžete absolvovať, avšak za tento modul vám kredity nebudú uznané
Počet hodín vzdelávania: 8
Počet kreditov: 8
Výučbový cieľ:
Správne právo je odvetvie verejného práva, ktoré upravuje spoločenské vzťahy v oblasti verejnej správy a to tie, ktoré vznikajú medzi správnymi orgánmi a fyzickými osobami, medzi správnymi orgánmi a právnickými osobami a medzi správnymi orgánmi navzájom. Jeho základným poslaním je zabezpečovať ochranu verejného záujmu a v prípade nevyhnutnosti ochranu práv, právom chránených záujmov fyzických a právnických osôb, ako aj plnenie ich povinností.

Správne právo sa člení na správne právo hmotné a správne právo procesné. Správne právo hmotné obsahuje právne normy upravujúce kompetenciu správnych orgánov, práva a povinnosti fyzických a právnických osôb, podmienky a predpoklady ich realizácie (napr. zákon č. 355/2007 Z.z.). Správne právo procesné je tvorené normami, ktoré upravujú procesné postupy subjektov v súvislosti s aplikáciou hmotnoprávnej normy na konkrétny prípad v oblasti verejnej správy. Problematika správneho práva procesného je upravená predovšetkým v zákone č. 71/1967 Zb. o správnom konaní.

Cieľom tohto modulu je prispieť k zvýšeniu kvalifikácie odborných pracovníkov, ktorí pri napĺňaní cieľov verejného zdravotníctva postupujú podľa zákona o správnom konaní.

Obsah:
Názov témy
Počet hodín vzdelávania
Základné pojmy v správnom konaní
- Pôsobnosť zákona o správnom konaní a jeho vzťah k právnym predpisov v oblasti verejného zdravotníctva
- Základné zásady správneho konania
- Príslušnosť správneho orgánu
- Účastník konania a jeho zastupovanie
2
Priebeh správneho konania
- Začatie konania
- Podanie
- Ústne pojednávanie a zápisnica
- Nazeranie do spisov
- Doručovanie
- Lehoty
2
Prerušenie a zastavenie konania
1
Rozhodnutie v správnom konaní
- Podklad rozhodnutia
- Rozhodnutie
- Lehota na rozhodnutie
- Oznámenie rozhodnutia
- Právoplatnosť a vykonateľnosť rozhodnutia
- Autoremedúra
2
Opravné prostriedky
1
Spolu
8

Typ vzdelávania: PEV - Projektové e-Learningové vzdelávanie
Spôsob ukončenia: Test
Stav kurzu: Dostupný
 
Dátum od: 04.12.2010
Počet prihlásených: 95