Názov kurzu:
19. Právo na prístup k informáciám, ochrana osobných údajov

 

 
Odborný garant: JUDr. Roman Soska
Určené pre odbor: Pre všetky odbory
Komora: SKMTP, SKIZP, SLK, SKSaPA
Ste členom komory . Modul môžete absolvovať, avšak za tento modul vám kredity nebudú uznané
Počet hodín vzdelávania: 8
Počet kreditov: 8
Výučbový cieľ:
Informácie sú základom demokracie. Legislatíva upravujúca prístup verejnosti k informáciám je bežným štandardom vyspelých krajín sveta. V niektorých krajinách sú takého zákony účinné už niekoľko desiatok či stoviek rokov. Slobodný prístup k informáciám je aj predmetom množstva medzinárodných dohovorov, ktoré sú uzatvorené tak na úrovni Európskej únie ako aj Organizácie Spojených národov. V Slovenskej republike bolo právo na informácie garantované Ústavou Slovenskej republiky a inými dokumentmi o ľudských právach už od začiatku 90-tych rokov. Podľa článku 26 Ústavy Slovenskej republiky, sloboda prejavu a právo na informácie sú zaručené. Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, písmom, tlačou, obrazom alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu. Slobodu prejavu a právo vyhľadávať a šíriť informácie možno obmedziť zákonom, ak ide o opatrenia v demokratickej spoločnosti nevyhnutné na ochranu práv a slobôd iných, bezpečnosť štátu, verejného poriadku, ochranu verejného zdravia a mravnosti. Ústava Slovenskej republiky zakazuje cenzúru a stanovuje, že orgány verejnej moci majú povinnosť primeraným spôsobom poskytovať informácie o svojej činnosti v štátnom jazyku. Podmienky a spôsob vykonania tohto článku podrobnejšie upravil až zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý Národná rada Slovenskej republiky schválila 17. mája 2000.

Pri rešpektovaní ústavného práva na prístup k informáciám je potrebné dodržiavať aj ústavné právo na ochranu súkromia garantovanú v článku 16. Právo na ochranu súkromia je právo osoby rozhodnúť podľa vlastného uváženia, či, v akom rozsahu a akým spôsobom majú byť skutočnosti jej osobného súkromia sprístupnené iným. Súčasťou práva na ochranu súkromia je aj ochrana osobných údajov.

Cieľom tohto modulu je prispieť k zvýšeniu kvalifikácie odborných pracovníkov, ktorí sú poverení vybavovaním žiadostí o informácie.

Obsah:
Názov témy
Počet hodín vzdelávania
Pojem informácia
0,25
Slobodný prístup k informáciám
1
Dôvody obmedzenia práva na informácie
0,25
Utajovaná skutočnosť
0,5
Ochrana osobnosti a osobných údajov
0,5
Obchodné tajomstvo
3
Konanie o sprístupnení informácie
0,5
Možné spôsoby ukončenia konania
1
Opravné prostriedky
0,5
Evidencia žiadostí a úhrada nákladov
0,25
Priestupky
0,25
Spolu
8

Typ vzdelávania: PEV - Projektové e-Learningové vzdelávanie
Spôsob ukončenia: Test
Stav kurzu: Dostupný
 
Dátum od: 04.12.2010
Počet prihlásených: 67