Názov kurzu:
20. Surveillance infekčných ochorení

 

 
Odborný garant: RNDr. MUDr. Ján Mikas
Určené pre odbor: OLM, OE
Komora: SKMTP, SKIZP, SLK, SKSaPA
Ste členom komory . Modul môžete absolvovať, avšak za tento modul vám kredity nebudú uznané
Počet hodín vzdelávania: 16
Počet kreditov: 16
Výučbový cieľ:
Modul „Surveillance infekčných ochorení“ bol vytvorený v rámci projektu „Tvorba a realizácia systému vzdelávania pracovníkov RÚVZ v SR“, Operačného programu „Vzdelávanie“, spolufinancovaného z Európskeho sociálneho fondu.

Modul pozostáva z ôsmich tém:
- „Surveillance infekčných ochorení v Slovenskej republike“
- „Surveillance prenosných ochorení v Európe – Európske centrum pre prevenciu a kontrolu ochorení a určené siete“
- „Epidemiologický informačný systém – EPIS“
- „Surveillance chrípky v SR“
- „Poliomyelitída, osýpky – eradikačné programy WHO a ich plnenie v SR“
- „HIV/AIDS v Slovenskej republike“
- „Národný imunizačný program v SR“
- „Kontrola zaočkovanosti v SR“.

Surveillance infekčných ochorení má v súčasnosti kľúčový význam v boji proti infekčným ochoreniam. Funkčný systém surveillance je nevyhnutný pre poskytovanie informácií, od ktorých závisí prijatie potrebných opatrení a je jeden z hlavných nástrojov pri rozhodovaní vo verejnom zdravotníctve. V rámci modulu boli k vybraným témam pripravené prezentácie, textové materiály a testové otázky.

Cieľom vzdelávacieho modulu je, umožniť cieľovej skupine získať informácie o aktuálnych problémoch vo vybraných oblastiach epidemiológie, ktoré by mohli využiť vo svojej práci.

Cieľovou skupinou sú najmä pracovníci odborov a oddelení epidemiológie regionálnych úradov verejného zdravotníctva v SR. Do cieľovej skupiny však patria aj pracovníci ďalších odborov a oddelení regionálnych úradov verejného zdravotníctva v SR, ktorí majú o epidemiológiu záujem a radi by z vybraných tém získali aktuálne informácie.

Obsah:
Názov témy
Počet hodín vzdelávania
Surveillance infekčných ochorení v SR
2
Surveillance prenosných ochorení v Európe - Európske centrum pre prevenciu a kontrolu ochorení a určené siete
2
Epidemiologický informačný systém - EPIS
2
Surveillance chrípky v SR
2
Poliomyelitída, osýpky - eradikačné programy WHO a ich plnenie v SR
2
HIV/AIDS v SR
2
Národný imunizačný program v SR
2
Kontrola zaočkovanosti v SR
2
Spolu
16

Typ vzdelávania: PEV - Projektové e-Learningové vzdelávanie
Spôsob ukončenia: Test
Stav kurzu: Dostupný
 
Dátum od: 04.12.2010
Počet prihlásených: 95