Názov kurzu:
21. Prvá pomoc v krízových situáciách

 

 
Odborný garant: Ing. Košík
Určené pre odbor: Pre všetky odbory
Komora: SKMTP, SKIZP, SLK, SKSaPA
Ste členom komory . Modul môžete absolvovať, avšak za tento modul vám kredity nebudú uznané
Počet hodín vzdelávania: 16
Počet kreditov: 16
Výučbový cieľ:
Cieľom vzdelávacieho modulu je poskytnúť účastníkom najnovšie postupy pri poskytovaní prvej pomoci v krízových situáciách.

Vzdelávací modul obsahuje nasledujúce témy:
- Prehľad základných pojmov
- Prehľad právnych noriem
- Systém krízového riadenia a plánovania
- Charakteristika územia SR z hľadiska vzniku krízových situácií
- Mimoriadne udalosti v SR
Obsah:
Názov témy
Počet hodín vzdelávania
Základné pojmy uvedené v právnych normách
2
Právne normy
2
Systém krízového riadenia a plánovania
8
Charakteristika územia SR
4
Spolu
16

Typ vzdelávania: PEV - Projektové e-Learningové vzdelávanie
Spôsob ukončenia: Test
Stav kurzu: Dostupný
 
Dátum od: 04.12.2010
Počet prihlásených: 177