Názov kurzu:
22. Biocenóza prírodných kúpalísk

 

 
Odborný garant: RNDr. Horecká, CSc.
Určené pre odbor: OOFŽP, OHŽP
Komora: SKMTP, SKIZP, SLK, SKSaPA
Ste členom komory . Modul môžete absolvovať, avšak za tento modul vám kredity nebudú uznané
Počet hodín vzdelávania: 8
Počet kreditov: 8
Výučbový cieľ:
Prírodné kúpaliská sú dôležitými miestami oddychu a regenerácie síl obyvateľstva. Úroveň ich vybavenosti, kvalita prevádzky a zdravotná nezávadnosť vody významne ovplyvňujú kvalitu rekreácie, dopad na zdravie a celkovú pohodu rekreantov. Prírodné kúpalisko je vyhradená prírodná vodná plocha a s ňou súvisiace prevádzkové plochy s vybavením, tvoriace neoddeliteľný celok. Kvalitu vody prírodných kúpalísk významne ovplyvňuje vodná biocenóza, pretože voda je oživená vírusmi, baktériami, prvokmi, rastlinami a živočíchmi. Tieto biologické faktory spolu s prostredím vytvárajú vodný ekosystém. Živá hmota na zemi sústredená v jej povrchovej vrstve, ktorá sa nazýva biosférou, pozostáva zo základných funkčných jednotiek ekosystémov, ktoré sú od seba pomerne izolované a líšia sa fyzikálno-chemickými vlastnosťami a druhovým spektrom organizmov. Ekosystém je nedeliteľný celok biocenózy a prostredia. Ak je úplný, skladá sa zo štyroch základných zložiek: biotop, producenty, konzumenty a deštruenty.

Modul pozostáva z týchto tém:
- Fytoplanktón a zooplanktón prírodných kúpalísk
- Odbery vzoriek biosestónu prírodných kúpalísk
- Vyšetrovacie metódy biologických ukazovateľov vôd prírodných kúpalísk
- Makroriasy a ostatné makrofyty na prírodných kúpaliskách
- Odbery vzoriek makrofýt na prírodných kúpaliskách
- Význam biocenózy pri hodnotení kvality vôd prírodných kúpalísk

Obsah:
Názov témy
Počet hodín vzdelávania
Fytoplanktón a zooplanktón prírodných kúpalísk
2
Odbery vzoriek biosestónu prírodných kúpalísk
1
Vyšetrovacie metódy biologických ukazovateľov vôd prírodných kúpalísk
1
Makroriasy a ostatné makrofyty na prírodných kúpaliskách
2
Odbery vzoriek makrofýt na prírodných kúpaliskách
1
Význam biocenózy pri hodnotení kvality vôd prírodných kúpalísk
1
Spolu
8

Typ vzdelávania: PEV - Projektové e-Learningové vzdelávanie
Spôsob ukončenia: Test
Stav kurzu: Dostupný
 
Dátum od: 04.12.2010
Počet prihlásených: 44