Názov kurzu:
23. Biologický monitoring pri profesionálnej expozícii rôznymi chemickými faktormi

 

 
Odborný garant: MUDr. Tatiana Takáčová
Určené pre odbor: OPPL, OOFŽP
Komora: SKMTP, SKIZP, SLK, SKSaPA
Ste členom komory . Modul môžete absolvovať, avšak za tento modul vám kredity nebudú uznané
Počet hodín vzdelávania: 4
Počet kreditov: 4
Výučbový cieľ:
Biologický monitoring je stanovenie chemických faktorov a ich metabolitov v biologickom materiály exponovaných osôb. Má veľký význam pre posúdenie expozície zamestnancov a hodnotenie zdravotného rizika. Spolu so sledovaním koncentrácie týchto faktorov v pracovnom ovzduší a klinickými vyšetreniami tvorí účinný systém prevencie poškodenia zdravia.

Modul obsahuje informácie o chemických faktoroch v pracovnom ovzduší, biologickom monitorovaní, biologických expozičných testoch a predovšetkým o biologickom monitoringu pri profesionálnej expozícii vybraným chemickým faktorom (olovu, toluénu a benzénu).

Obsah:
Názov témy
Počet hodín vzdelávania
Chemické faktory v pracovnom ovzduší
0,5
Biologické monitorovanie
0,25
Biologické expozičné testy
1
Biologický monitoring pri profesionálnej expozíci olovu
0,75
Biologický monitoring pri profesionálnej expozíci toluénu
0,75
Biologický monitoring pri profesionálnej expozíci benzénu
0,75
Spolu
4

Typ vzdelávania: PEV - Projektové e-Learningové vzdelávanie
Spôsob ukončenia: Test
Stav kurzu: Dostupný
 
Dátum od: 04.12.2010
Počet prihlásených: 77