Názov kurzu:
24. Meranie fyzikálnych faktorov pri preventívnej ochrane zdravia

 

 
Odborný garant: Ing. Roth
Určené pre odbor: OPPL, OOFŽP
Komora: SKMTP, SKIZP, SLK, SKSaPA
Ste členom komory . Modul môžete absolvovať, avšak za tento modul vám kredity nebudú uznané
Počet hodín vzdelávania: 8
Počet kreditov: 8
Výučbový cieľ:
Posudzovanie rizika je proces vyhodnocovania pravdepodobnosti a dôsledku (závažnosti) negatívneho vplyvu (javu) na človeka, a môže sa vykonať v rôznych formách, čo závisí od rozsahu získaných informácií o technologickom a pracovnom procese, od faktorov práce a faktorov (stavu) pracovného prostredia, od účelu hodnotenia rizika, od druhu expozície alebo ohrozenia a podobne. Na pracoviskách sa posudzovanie rizík vykonáva v oblasti bezpečnostného (úrazového) rizika a v oblasti zdravotného rizika. Posudzovanie a komplexné hodnotenie bezpečnostných rizík vykonáva bezpečnostnotechnická služba, a zdravotných rizík vykonáva pracovná zdravotná služba.

Posudzovanie zdravotného rizika je proces vyhodnocovania pravdepodobnosti a závažnosti škodlivého účinku na človeka v dôsledku expozície škodlivému (nebezpečnému) faktoru za definovaných podmienok z definovaných zdrojov, ktoré pozostáva z určenia nebezpečenstva, zhodnotenia expozície, posúdenia vzťahu dávky a účinku a charakterizácie rizika pri zohľadnení neistôt vyhodnotenia.

Modul obsahuje informácie o zásadách správneho merania fyzikálnych faktorov, ako aj jednotlivých faktoroch – infrazvuk, zvuk, ultrazvuk, vibrácie, .tepelno – vlhkostná mikroklíma, osvetlenie, nekoherentné a koherentné optické žiarenie (lasery) a elektromagnetické pole.

Obsah:
Názov témy
Počet hodín vzdelávania
Zásady správneho merania fyzikálnych faktorov
1
Infrazvuk, zvuk, ultrazvuk
1
Vibrácie
1
Tepelno – vlhkostná mikroklíma
1
Osvetlenie
1
Nekoherentné optické žiarenie
1
Koherentné optické žiarenie (lasery)
1
Elektromagnetické pole
1
Spolu
8

Typ vzdelávania: PEV - Projektové e-Learningové vzdelávanie
Spôsob ukončenia: Test
Stav kurzu: Dostupný
 
Dátum od: 04.12.2010
Počet prihlásených: 86