Názov kurzu:
25. Laboratorne aspekty surveillance infekcnych ochoreni vykonávanej NRC odborov lekarskej mikrobiologie v SR.

 

 
Odborný garant: Ing. Zuzana Sirotná
Určené pre odbor: OLM, OE
Komora: SKMTP, SKIZP, SLK, SKSaPA
Ste členom komory . Modul môžete absolvovať, avšak za tento modul vám kredity nebudú uznané
Počet hodín vzdelávania: 8
Počet kreditov: 8
Výučbový cieľ:
Národné referenčné centrá organizačne začlenené do odborov lekárskej mikrobiológie vo verejnom zdravotníctve v Slovenskej republike sú národné laboratóriá, ktoré diagnosticky zabezpečujú surveillance povinne hlásených infekčných ochorení. Sú to vysoko špecializované pracoviská zriadené v ÚVZ SR, RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici a RÚVZ so sídlom v Košiciach, ktoré zabezpečujú nadstavbovú bakteriologickú a virologickú diagnostiku vybraných nákaz a v spolupráci s odborom epidemiológie tiež realizáciu Imunizačného programu v Slovenskej republike. Tieto pracoviská zabezpečujú medzinárodnú spoluprácu vrátane požadovaných analýz a hlásení do regionálnych pracovísk a sietí EÚ a WHO, pričom realizujú v praxi úlohy a odporúčania WHO a ECDC pri eliminácii, eradikácii a kontrole závažných infekčných ochorení. V rámci spolupráce v medzinárodných sieťach absolvujú pravidelne externé porovnávacie testy na vykonávané skúšky, pričom výsledky týchto testov jednoznačne poukazujú na to, že národné referenčné centrá spĺňajú požadovanú úroveň špičkového diagnostického pracoviska. Všetky národné referenčné centrá odborov lekárskej mikrobiológie vo verejnom zdravotníctve v SR pracujú v súlade s STN EN ISO/IEC 17025:2005 a majú vydané osvedčenie o akreditácii, čo taktiež svedčí o vysokej kvalite laboratórnej diagnostiky a systému manažérstva na týchto pracoviskách.
Národné referenčné centrá sú metodickým a odborným garantom, ktorý v oblasti svojho pôsobenia usmerňuje a koordinuje klinické mikrobiologické pracoviská pri plnení celoštátnych aj medzinárodných programov v ochrane a podpore zdravia. Ich povinnosťou je zabezpečovanie externej kontroly pre subnárodné a spolupracujúce laboratóriá, poskytovanie odborných informácií, konzultácií a odborné zastrešovanie školiacich akcií.

Poslaním národných referenčných centier je tiež zavádzanie a aplikácia nových progresívnych metód do laboratórnej praxe v zmysle diagnostických štandardov odporúčaných ECDC a WHO, čím prispievajú ku zvyšovaniu kvality preventívnych programov verejného zdravotníctva v SR. Sú to predovšetkým metódy molekulárnej biológie na detekciu pôvodcov infekčných ochorení, ktoré prispievajú k ich rýchlejšej, presnejšej a citlivejšej diagnostike.

Obsah:
Názov témy
Počet hodín vzdelávania
NRC pre chrípku
0,5
NRC pre poliomyelitídu
0,5
NRC pre salmonelózy
0,5
NRC pre meningokoky
0,5
NRC pre morbilli, rubeolu a parotitídu
0,5
NRC pre arbovírusy a hemoragické horúčky
0,5
NRC pre diftériu
0,5
NRC pre syfilis
1
NRC pre črevné parazitózy
0,5
NRC pre listeriózu
0,5
NRC pre toxoplazmózu
0,5
NRC pre pertussis
0,5
Laboratórna diagnostika vybraných druhov agens pre potreby Národného informačného centra pre biologické a toxínové zbrane
0,5
Molekulárna diagnostika vírusových a bakteriálnych ochorení
1
Spolu
8

Typ vzdelávania: PEV - Projektové e-Learningové vzdelávanie
Spôsob ukončenia: Test
Stav kurzu: Dostupný
 
Dátum od: 04.12.2010
Počet prihlásených: 41