Názov kurzu:
01. Hodnotenie dopadov na zdravie

 

 
Odborný garant: RNDr. Iveta Drastichová
Určené pre odbor: Pre všetky odbory
Komora: SKMTP, SKIZP, SLK, SKSaPA
Ste členom komory . Modul môžete absolvovať, avšak za tento modul vám kredity nebudú uznané
Počet hodín vzdelávania: 17
Počet kreditov: 16
Výučbový cieľ:
Vzdelávací modul „Hodnotenie dopadov na zdravie“ (Health impact assessment - HIA) je určený pre pracovníkov RÚVZ z odborov: hygiena životného prostredia, hygiena detí a mládeže, podpora zdravia, preventívne pracovné lekárstvo, epidemiológia a hygiena výživy, bezpečnosti potravín a kozmetických výrobkov. Cieľom vzdelávacieho modulu je oboznámiť pracovníkov úradov verejného zdravotníctva s metodikou a s postupmi HIA, ktoré musia zaviesť do svojej praxe.

Hodnotenie dopadov na zdravie je v Slovenskej republike zákonnou požiadavkou, ktorá vyplýva z novely zákona č. 355/2007 Z.z. Príslušným orgánom verejného zdravotníctva v tejto súvislosti vyplýva povinnosť vykonať:
1) pre-skríning, ktorým sa stanoví, či je alebo nie je potrebné uskutočniť pre daný návrh HIA,
2) posúdenie vykonaného HIA.

Jednotlivé témy vzdelávacieho modulu sú zamerané na legislatívu EÚ a SR v oblasti HIA, na metodológiu a podrobný popis jednotlivých krokov HIA ako napr. príprava skríningových nástrojov, stanovenie rozsahu a dôležitosť zapojenia dotknutých účastníkov, význam posúdenia kvality hodnotenia zdravotného rizika, spôsob vykonávania monitoringu, proces vyhodnotenia HIA a zodpovednosť za vykonané rozhodnutia. V tejto súvislosti sú pripravené podrobné študijné materiály o procese HIA a prípadové štúdie, ktoré už boli v SR vykonané.
Obsah:
Názov témy
Počet hodín vzdelávania
Legislatívne zabezpečenie HIA
2
Metodológia HIA
2
Skríning
3
Determinanty zdravia
1
Hodnotenie vplyvov faktorov životného prostredia na zdravie
1
Hodnotenie zdravotného rizika chemických látok
1
Hodnotenie dopadov na zdravie v posudkovej činnosti orgánov verejného zdravotníctva
2
Využitie HIA pri hodnotení prospektívnych programov na zlepšenie ovzdušia
1
Prípadová štúdia: HIA pre drevársky závod
1
Prípadová štúdia: HIA pre spaľovnu TKO v Košiciach
2
Prípadová štúdia: HIA vybraného legislatívneho predpisu zo sociálnej oblasti
1
SPOLU
17

Typ vzdelávania: PEV - Projektové e-Learningové vzdelávanie
Spôsob ukončenia:

Test

Stav kurzu: Dostupný
 
Dátum od: 04.12.2010
Počet prihlásených: 268