Názov kurzu:
02. Úradná kontrola potravín

 

 
Odborný garant: MUDr. I. Trusková, PhD.
Určené pre odbor: OHVBPKV, OHDM
Komora: SKMTP, SKIZP, SLK, SKSaPA
Ste členom komory . Modul môžete absolvovať, avšak za tento modul vám kredity nebudú uznané
Počet hodín vzdelávania: 16
Počet kreditov: 16
Výučbový cieľ:
Modul „Úradná kontrola potravín“ je hlavným nástrojom na overenie účinnosti potravinového práva Európskej únie prostredníctvom orgánov štátnej správy.
Výkon úradnej kontroly potravín vo svojich rôznych použitých formách (inšpekcia, audit, odber vzoriek a i.) uskutočňovaný orgánmi verejného zdravotníctva je zameraný na preskúmanie všetkých systémov kontroly, ktoré zaviedli prevádzkovatelia v oblasti potravín a získanie výsledkov z nich, na kontrolu výrobných priestorov, strojov a materiálov a všetkých ostatných predmetov používaných na všetkých stupňoch výrobného procesu, surovín, prídavných látok používaných pri príprave a výrobe potravín, polotovarov, hotových pokrmov, materiálov a predmetov, ktoré prichádzajú do styku s potravinami, postupy používané pri príprave a ošetrení potravín, označovanie potravín, ich prezentácia a reklama, kontrolu hygienických podmienok u prevádzkovateľov, vyhodnotenie postupov správnej výrobnej praxe (SVP), analýzy rizika a kritických kontrolných bodov (HACCP), berúc do úvahy použitie usmernení zakotvených v legislatíve, preskúmanie písomných materiálov a iných záznamov, odčítanie hodnôt z meracích prístrojov, resp. kontrolu záznamov registračných prístrojov, vykonanie kontroly vlastnými meracími zariadeniami príslušného kontrolného orgánu za účelom overenia meraní uskutočnených prístrojmi prevádzkovateľov potravinárskych podnikov a akúkoľvek inú činnosť potrebnú na zabezpečenie dosiahnutia cieľov nariadenia (ES) č. 882/2004 Európskeho Parlamentu a Rady o úradných kontrolách (nariadenie (ES) č. 882/2004) a zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov (zákon č. 152/1995 Z. z.). Súčasťou úradnej kontroly je aj odber vzoriek potravín a ich laboratórne vyšetrenie. V súvislosti s uvedeným modul obsahuje rozpracované najčastejšie používané formy kontroly v praxi, ako sú inšpekcia, audit, odber vzoriek a kontrolu označovania potravín.

Cieľom modulu je prispieť k zvýšeniu odborných a teoretických vedomostí inšpektorov orgánov verejného zdravotníctva. Tematické naplnenie modulu bolo vybraté na základe skúseností z praxe, ako aj podľa požiadaviek nariadenia (ES) č. 882/2004.

Odborné témy sú určené pre inšpektorov pracovísk hygieny výživy, resp. hygieny detí a mládeže regionálnych úradov verejného zdravotníctva, vykonávajúcich úradnú kontrolu potravín podľa zákona č. 152/1995 Z. z. a štátny zdravotný dozor podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Sú určené ako pre odborných pracovníkov pripravujúcich sa na výkon kontroly, tak aj pracovníkov erudovaných v tejto problematike.
Obsah:
Názov témy
Počet hodín vzdelávania
Odber vzoriek potravín
4
Kontrola označovania vybraných potravín
4
Kontrolné techniky - inšpekcia potravinárskej prevádzky
4
Princípy auditu potravinárskej prevádzky
4
Spolu
16
Typ vzdelávania: PEV - Projektové e-Learningové vzdelávanie
Spôsob ukončenia: Test
Stav kurzu: Dostupný
 
Dátum od: 04.12.2010
Počet prihlásených: 117