Názov kurzu:
11. Postupy v oblasti podpory zdravia

 

 
Odborný garant: PhDr. Robert Ochaba, MPH
Určené pre odbor: Pre všetky odbory
Komora: SKMTP, SKIZP, SLK, SKSaPA
Ste členom komory . Modul môžete absolvovať, avšak za tento modul vám kredity nebudú uznané
Počet hodín vzdelávania: 122
Počet kreditov: 122
Výučbový cieľ:
Modul Postupy v oblasti podpory zdravia poskytuje informácie o problematike v podpore zdravia vrátane súčasných odborných poznatkov a informuje o aktuálnych vývojových trendoch v danej oblasti nie len v Slovenskej republike, ale aj v Európskej únii. Cieľom modulu je prispieť k zvýšeniu kvalifikácie odborných pracovníkov zaoberajúcich sa problematikou verejného zdravotníctva.

Postupy v oblasti podpory zdravia I.
- Význam poradenských centier
- Poradne zdravia* v SR v prevencii kardiovaskulárnych a iných hlavných chronických ochorení
- Manažment hypertenzie, so zameraním na rizikové faktory
- Špecifický prístup ku klientovi vzhľadom k špecifikám jeho povahy
- Medzinárodné zdravotné predpisy
- Implementácia Medzinárodných zdravotných predpisov (2005) IHR do legislatívy Slovenskej republiky

Postupy v oblasti podpory zdravia II.
- Syndróm vyhorenia
- Hudba a zdravie
- Problematika duševného zdravia - vzťah psychiky a telesného zdravia
- Problematika domáceho násilia
- Drogová problematika
- Problematika drogových závislostí - nepriaznivé účinky na psychické a fyzické zdravie človeka pri vybraných drogách
- Prevencia fajčenia
- Sociálno psychologický aspekt gender v doliečovacom systéme problémového pitia

Postupy v oblasti podpory zdravia III.
- Test „ZDRAVÉ SRDCE”
- Príprava databázy na vkladanie údajov z dotazníka do počítača v programe EPI INFO
- Monitoring projektu „Ovocie a zelenina do škôl”
- Úrazovosť v Slovenskej republike

Postupy v oblasti podpory zdravia IV.
- Rovnaká šanca pri ochrane zdravia
- Príprava kampane a následná medializácia zdravého životného štýlu u detí a mládeže
- Krízový manažment
- Strategický manažment
- Personálny manažment
- Epidemiologická situácia v rómskych osadách
- Program podpory zdravia znevýhodnených komunít I. etapa

Postupy v oblasti podpory zdravia V.
- Praktické skúsenosti so zakladaním zdravotných združení v Maďarsku
- Miesto pohybovej aktivity v poradenstve OPZ RÚVZ
- Seniori v rodine
- Seniori v spoločnosti
- Starnutie populácie - výzva pre spoločnosť
- Tajomstvá fungovania pamäte
- Alzheimerova choroba - problém 21. storočia

Vzdelávací modul je určený predovšetkým pracovníkom odboru podpory zdravia, poradní zdravia ale aj ostatným zamestnancom regionálnych úradov verejného zdravotníctva v SR, ktorý majú záujem o ďalšie vzdelávanie sa.

Obsah:
Časť
Názov témy
Počet hodín vzdelávaniaI.


Význam poradenských centier
4,5
Poradne zdravia v SR v prevencii kardiovaskulárnych a iných hlavných chronických ochorení
4,5
Manažment hypertenzie, so zameraním na rizikové faktory
2
Špecifický prístup ku klientovi vzhľadom k špecifikám jeho povahy
2
Medzinárodné zdravotné predpisy
2,5
Implementácia Medzinárodných zdravotných predpisov (2005) IHR do legislatívy Slovenskej republiky
2,5

II.


Syndróm vyhorenia
1,5
Hudba a zdravie
1,5
Problematika duševného zdravia - vzťah psychiky a telesného zdravia
1,5
Problematika domáceho násilia
3
Drogová problematika
5
Problematika drogových závislostí - nepriaznivé účinky na psychické a fyzické zdravie človeka pri vybraných drogách
3
Prevencia fajčenia
6
Sociálno psychologický aspekt gender v doliečovacom systéme problémového pitia
4,5


III.

Test "ZDRAVÉ SRDCE"
15
Príprava databázy na vkladanie údajov z dotazníka do počítača v programe EPI INFO
10
Monitoring projektu "Ovocie a zelenina do škôl"
3
Úrazovosť v Slovenskej republike
2
IV.


Rovnaká šanca pri ochrane zdravia
1,5
Príprava kampane a následná medializácia zdravého životného štýlu u detí a mládeže
5
Krízový manažment
5
Strategický manažment
5
Personálny manažment
4
Epidemiologická situácia v rómskych osadách
3
Program podpory zdravia znevýhodnených komunít I. etapa
1,5
V.


Praktické skúsenosti so zakladaním zdravotných združení v Maďarsku
3
Miesto pohybovej aktivity v poradenstve OPZ RÚVZ
10
Seniori v rodine
2
Seniori v spoločnosti
2,5
Starnutie populácie - výzva pre spoločnosť
2,5
Tajomstvá fungovania pamäte
1
Alzheimerova choroba - problém 21. storočia
1
Spolu

122

Typ vzdelávania: PEV - Projektové e-Learningové vzdelávanie
Spôsob ukončenia: Test
Stav kurzu: Dostupný
 
Dátum od: 12.05.2011
Počet prihlásených: 158