Názov kurzu:
03. Stravovanie detí a mládeže

 

 
Odborný garant: MUDr. Jana Nováková, PhD.
Určené pre odbor: OHVBPKV, OHDM
Komora: SKMTP, SKIZP, SLK, SKSaPA
Ste členom komory . Modul môžete absolvovať, avšak za tento modul vám kredity nebudú uznané
Počet hodín vzdelávania: 8
Počet kreditov: 8
Výučbový cieľ:
Modul Stravovanie detí a mládeže (úlohy, ciele a význam) je zameraný na aktuálnu problematiku týkajúcu sa výživy a stravovania detí a mládeže. Poskytuje základné poznatky o správnej výžive a požiadavkách na spoločné stravovanie detí a mládeže, vrátane súčasných odborných názorov na netradičné formy stravovania tejto časti populácie. Informuje o aktuálnych legislatívnych normách vzťahujúcich sa na zariadenia spoločného stravovania určených pre deti a mládež a o úlohách verejného zdravotníctva v tejto oblasti.

Tento modul je určený mladým absolventom vysokoškolského štúdia pracujúcim v odbore hygieny detí a mládeže. Predstavuje účinný študijný materiál poskytujúci dobré podklady v rámci postgraduálnej prípravy na získanie špecializácie v odbore hygieny detí a mládeže.
Obsah:
Názov témy
Počet hodín vzdelávania
Výživa detí a mládeže
0,5
Zásady správnej výživy detí a mládeže
1,5
Školské stravovanie
1
Netradičné formy stravovania detí a mládeže vo vzťahu k súčasným odborným požiadavkám na zdravú výživu
2
Legislatíva a stravovanie detí a mládeže
1
Úlohy verejného zdravotníctva v zariadeniach spoločného stravovania detí a mládeže
1
Úradná kontrola potravín
0,5
Postup výkonu štátneho zdravotného dozoru v zariadeniach spoločného stravovania detí a mládeže
0,5
Spolu
8

Typ vzdelávania: PEV - Projektové e-Learningové vzdelávanie
Spôsob ukončenia: Test
Stav kurzu: Dostupný
 
Dátum od: 04.12.2010
Počet prihlásených: 138