Názov kurzu:
04. Kvalita pitnej vody/Problematika pitnej vody a vody na kúpanie

 

 
Odborný garant: Ing. Katarína Halzlová, MPH
Určené pre odbor: Pre všetky odbory
Komora: SKMTP, SKIZP, SLK, SKSaPA
Ste členom komory . Modul môžete absolvovať, avšak za tento modul vám kredity nebudú uznané
Počet hodín vzdelávania: 8
Počet kreditov: 8
Výučbový cieľ:
Primárnym zdrojom vody pre mnohostranné využívanie človekom je sladká voda, ktorá predstavuje len 2,5 % vody na Zemi (z toho 2/3 je zamrznutá vo forme snehu a ľadu). Väčšina nezamrznutej vody je viazaná v pôde a vo vodonosných vrstvách ako podzemná voda. Tá má aj prvoradý význam pre zásobovanie obyvateľstva, priemysel aj poľnohospodárstvo. Aj keď z globálneho hľadiska sa jedná o nevyčerpateľný prírodný zdroj, ktorý sa v procese obehu vody neustále dopĺňa a obnovuje, môže pri jeho využívaní dôjsť k jeho znehodnoteniu a poškodeniu, ktoré zabráni ďalšiemu využívaniu.
Využívanie vody na kúpanie a rekreačné účely na prírodných alebo umelých kúpaliskách, má dlhodobú tradíciu vzhľadom najmä na pozitívny účinok týchto činností.

Cieľom tohto vzdelávacieho modulu je na základe najaktuálnejších výsledkov analýz. poskytnúť ucelený pohľad na problematiku kvality pitnej vody a vody na kúpanie na Slovensku.
Obsah:
Názov témy
Počet hodín vzdelávania
Problematika pitnej vody
5
Problematika vody na kúpanie
3
Spolu
8

Typ vzdelávania: PEV - Projektové e-Learningové vzdelávanie
Spôsob ukončenia: Test
Stav kurzu: Dostupný
 
Dátum od: 04.12.2010
Počet prihlásených: 234