Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky:

 • odborne a metodicky riadi, usmerňuje a kontroluje výkon štátnej správy v oblasti verejného zdravotníctva uskutočňovaný regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva v Slovenskej republike,
 • podieľa sa na vypracúvaní návrhov zásadných smerov a priorít štátnej zdravotnej politiky na úseku verejného zdravia,
 • plánuje, koordinuje a určuje rozsah a očkovacie schémy imunizačného programu,
 • vykonáva v prvom stupni štátnu správu vo veciach, ktoré presahujú hranice územného obvodu regionálneho úradu verejného zdravotníctva (záväzné stanoviská, rozhodnutia, štátny zdravotný dozor) a vo veciach, o ktorých podľa tohto zákona rozhoduje výlučne úrad verejného zdravotníctva (kozmetické výrobky, jadrové zariadenia),
 • vydáva a odoberá oprávnenia na výkon pracovnej zdravotnej služby, kontroluje plnenie podmienok na výkon pracovnej zdravotnej služby,
 • vedie centrálny register rizikových prác.

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky je podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozpočtová organizácia štátu s pôsobnosťou pre územie Slovenskej republiky so sídlom v Bratislave, ktorá je zapojená finančnými vzťahmi na rozpočet Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky riadi a za jeho činnosť zodpovedá hlavný hygienik Slovenskej republiky, ktorý je zároveň vedúcim služobného úradu. Hlavného hygienika vymenúva a odvoláva na návrh ministra zdravotníctva Slovenskej republiky vedúci služobného úradu ministerstva.

Podrobnejšie kompetencie a pôsobnosť úradu na úseku ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia ustanovuje § 5 zákona č.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Ďalšie právomoci Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky sú upravené v zákone č. 152/1995 Z.z. o potravinách, v zákone č. 218/2007 Z.z. o zákaze biologických zbraní, v zákone č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v zákone č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve a v zákone č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky sa v rámci vnútorného usporiadania člení na:

 1. úsek hlavného hygienika SR a vedúceho služobného úradu
 2. úsek zástupcu hlavného hygienika SR a vedúceho služobného úradu pre odborné činnosti,
 3. úsek zástupcu hlavného hygienika SR a vedúceho služobného úradu pre ekonomické činnosti.

Do úseku hlavného hygienika SR a vedúceho služobného úradu sú organizačne začlenení:

 1. kancelária hlavného hygienika SR a vedúceho služobného úradu,
 2. osobný úrad,
 3. odbor legislatívy a práva,
 4. odbor kontroly, dozoru a sťažností,
 5. odbor organizačno–dokumentačný,
 6. odbor medzinárodných vzťahov,
 7. útvar krízového riadenia.

Do úseku zástupcu hlavného hygienika SR a vedúceho služobného úradu pre odborné činnosti sú organizačne začlenení:

 1. odbor hygieny životného prostredia,
 2. odbor hygieny výživy, bezpečnosti potravín a kozmetických výrobkov,
 3. odbor hygieny detí a mládeže,
 4. odbor preventívneho pracovného lekárstva,
 5. odbor ochrany zdravia pred žiarením,
 6. odbor epidemiológie,
 7. odbor objektivizácie faktorov životných podmienok,
 8. odbor lekárskej mikrobiológie,
 9. odbor podpory zdravia

Do úseku zástupcu hlavného hygienika SR a vedúceho služobného úradu pre ekonomické činnosti sú organizačne začlenení:

 1. odbor rozpočtu a financovania,
 2. odbor ekonomiky a prevádzky úradu