Elektronické vzdelávanie - e-learning

- predstavuje moderný spôsob získavania vedomostí a informácií prostredníctvom internetu. E-learningové kurzy ktoré sme pre Vás pripravili, pozostávajú z odborných publikácií ktoré si môžete vytlačiť, multimediálnych prezentácií a v neposlednom rade z testov pre overovanie znalostí.

Každý zamestnanec RÚVZ v SR môže študovať všetky moduly bez obmedzenia.
elearning
Vzdelávacie moduly, spracované do podoby e-learningového kurzu obsahujú tri hlavné časti:

1. Všeobecné

Detaily modulu slúžia ako úvod to témy. Obsahujú základné informácie ako je meno odborného garanta, pre ktoré odbory je modul prednostne určený, počet hodín vzdelávania, počet kreditov, ktoré môžete získať za úspešné vyplnenie testov, výučbový cieľ a jednotlivé témy vzdelávania.
Fórum noviniek – sa bude priebežne napĺňať aktuálnymi informáciami
Dokumenty – v nich nájdete:
- power pointové prezentácie aj s poznámkami k snímkam
- Publikáciu na vytlačenie

2. Prednášky

Táto časť obsahuje:
- power pointovú prezentáciu k vzdelávacej téme do ktorej budú vložené vzdelávacie videá,
- obrázky súvisiace s témou,
- odkazy na súvisiace informácie, či už linky na web stránky, súvisiacu literatúru

3. Testy

Po preštudovaní vzdelávacích materiálov môžete vyplniť testy.
Každý test obsahuje 10 otázok. Počet kreditov za sústavné vzdelávanie závisí od úspešnosti vyriešenia testu: do 60% 0 kreditov, od 61% - 80% 1 kredit, nad 80% 2 kredity.

Na ľavej strane v časti Administratíva sa budú priebežne aktualizovať Vaše údaje – o známkach/kreditoch, ktoré ste získali za e-learningové vzdelávanie, a o Vami študovaných moduloch.

Výhody e-learningového vzdelávania

- Študujem vtedy, keď mám čas a štúdium môžem kedykoľvek prerušiť a pokračovať v ňom podľa seba.
- Študujem kde chcem – napr. doma v obývačke a nemusím strácať čas cestovaním.
- Študujem čo chcem, čo potrebujem. Pre mňa nepotrebné alebo známe časti môžem preskočiť.
- Sama/Sám si určujem študijné tempo.
- K štúdiu sa môžem kedykoľvek vrátiť a vyhľadať potrebné informácie.
- Informácie na internete je možné aktualizovať okamžite napr. po schválení novej legislatívy.
- Počas trvania projektu môžem autorom vzdelávacích materiálov posielať otázky a dostanem na ne odpovede.